31. Apa yang dimaksudkan dengan islam itu

19 12 2009

Apa yang dimaksudkan dengan islam itu

Jawaban:

Assalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh,

Allah menyeru (manusia) ke Darussalam (surga), dan menunjuki orang yang
dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus (Islam). (QS. 10:25)

Islam adalah merupakan D i e n, yang telah d i t e t a p k a n oleh A l
l a h berdasarkan K i t a b N y a, yang diturunkan melalui R a s u l – r
a s u l N y a, untuk k e s e l a m a t a n m a n u s i a baik di d u
n i a dan di a k h i r a t. Islam adalah merupakan j a l a n l u r u
s yang bagi umat manusia.

Islam adalah suatu paham adanya Zat Yang Maha, Yang memiliki kekuasaan dan
Kemampuan yang tak terhingga, tiada duanya. Zat Yang Maha ini adalah
pencipta dari seluruh alam dan seisinya, dan memberikan aturan/hukum untuk
bagi seluruh mahluknya agar dapat menjalankan tugasnya sebagai hamba –
ciptaanNya.

Zat Yang Maha, yang memiliki nama Allah ini telah menciptakan manusia
sebagai kalifah di bumi sekaligus tetap berfungsi sebagai seorang hamba.

Katakanlah:”Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau
siapakah yang kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah
yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mengeluarkan yang mati
dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan” Maka mereka
menjawab:”Allah”. Maka katakanlah:”Mengapa kamu tidak bertaqwa
(kepada-Nya)?” (QS. 10:31)
Maka (Zat yang demikian) itulah Allah Tuhan kamu yang sebenarnya; maka
tidak ada sesudah kebenaran itu, melainkan kesesatan. Maka bagaimanakah
kamu dipalingkan (dari kebenaran) (QS. 10:32)

Dia memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam dan
menundukkan matahari dan bulan, masing-masing berjalan menurut waktu yang
ditentukan.Yang (berbuat) demikian itulah Allah Tuhan-mu, kepunyaan-Nyalah
kerajaan.Dan orang-orang yang kamu seru (sembah) selain Allah tiada
mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. (QS. 35:13)

Masih banyak sifat-sifat Allah Yang Maha Kuasa.

Manusia diciptakan dengan suatu ketetapan:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
mengabdi-Ku. (QS. 51:56)

Atau siapakah yang memperkenankan (do’a) orang yang dalam kesulitan apabila
ia berdo’a kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan
kamu (manusia) sebagai khalifah di bumi?Apakah di samping Allah ada ilah
(yang lain)? Amat sedikitlah kamu mengingati(Nya). (QS. 27:62)

Karena adanya ketetapan bahwa manusia itu telah ditetapkan sebagai khalifah
sekaligus seorang hamba, maka diturunkannya Kitab-kitabNya sebagai petunjuk
bagi manusia tersebut. Petunjuk-petunjuk dalam Kitab-kitabNya, yang
merupakan risalahNya merupakan Dien atau the way of life, yang harus
diikuti oleh setiap manusia agar dia dapat berfungsi sebagai khalifah yang
dimaskudkan oleh Allah sekaligus sebagai hambaNya.

Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula
Ya’kub. (Ibrahim berkata):”Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah
memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk
agama Islam”. (QS. 2:132)

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya,
dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaithan. Sesungguhnya syaithan
itu musuh yang nyata bagimu. (QS. 2:208)

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar taqwa
kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan
beragama Islam. (QS. 3:102)

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada
berselisih orang-orang yang telah diberi Al-Kitab kecuali sesudah datang
pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka.
Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah sesungguhnya Allah sangat
cepat hisab-Nya. (QS. 3:19)

Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali
tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia diakhirat termasuk
orang-orang yang rugi. (QS. 3:85)

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas
jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barangsiapa yang
ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesunguhnya ia tela
berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. 2:256)

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan)
yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang
jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu
menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan
(diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan
anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah
putus asa untuk ( mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut
kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan
untuk kamu agamamu dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah
Ku-ridhai Islam itu jadi agamamu. Maka barangsiapa terpaksa karena
kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa,sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi
Maha Penyayang. (QS. 5:3)

Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk,
niscaya Dia melapangkan dadanya untuk(memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa
yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak
lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki kelangit. Begitulah Allah
menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. (QS. 6:125)

Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam)
sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak
(kedatangannya); pada hari itu mereka terpisah-pisah. (QS. 30:43)

Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya (untuk) menerima agama
Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu
hatinya) Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang membatu hatinya
untuk mengingat Allah.Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. (QS. 39:22)

Maka apakah patut Kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan
orang-orang yang berdosa (orang kafir) (QS. 68:35)

Semua itu kemudian dirangkum sebagai rukun Islam dan rukun Iman.

Rukun Islam:

1. Syahadat, pengakuan akan adanya Zat Yang Maha dan Rasul-rasulnya sebagai
orang yang dipercaya oleh Allah untuk menerima dan menyampaikan Risalahnya.
2. Shalat, tanda penyerahan, penyembahan dan penghambaan kepada Allah.
3. Puasa, mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan
membina diri agar dapat berjalan sesuai dengan aturan dari Allah.
4. Zakat, membina kesejahteraan masyarakat sebagai kepedulian manusia satu
terhadap manusia lain yang kekurangan.
5. Haji, bagi yang telah bertaqwa, melakukan haji sebagai simbol adanya
hujjah atas dirinya, bagi dari dirinya maupun dari Allah, bahwa sebagai
manusia dia betul-betul menerima tugas dan menjalankan hidup sebagai
khalifah dan hamba.

Rukun Iman:

1. Iman kepada Yang Maha Ghaib, yaitu Allah Rabb semesta alam.
2. Iman kepada Malaikat-malaikatNya, sebagai perangkat Allah dalam
menjalankan tugasNya sebagai Rabb, Chalik dan Muluk. Salah satu tugas
malaiat adalah membawa wahyu yang diturunkan Allah.
3. Iman kepada Kitab-kitabNya, untuk digunakan sebagi pedoman dalam
menjalani tugas seorang hamba dan khalifah.
4. Iman kepada Rasul-rasulnya, di dalam menyampaikan aturan/hukumnya Allah
tidak berbicara langsung kepada manusia tetapi, melalui utusannya baik itu
Malaikat maupun manusia.

Dan tidak ada bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia
kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan
mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan
seizin-Nya apa yang Dia kehendaki.Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha
Bijaksana. (QS. 42:51)

Allah memilih utusan-utusan-(Nya) dari malaikat dan dari manusia:
sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. 22:75)

5. Iman kepada hari kemudian, bahwa setelah kehidupan di dunia ini masih
ada kehidupan lain yang harus kita jalani.

6. Iman kepada takdir, Allah telah menetapkan segala sesuatu sesuai dengan
kehendakNya.

Mudah-mudahan Allah selalu memberi bimbingan kepada kita semua.

Wassalam,
Ahmad Zubair

Iklan

Aksi

Information

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s
%d blogger menyukai ini: